Vid vårt besök på Ystads Militärmuseum fick vi tack vare de de utomordentliga guiderna Anders Fagerström och Emil Sjörup uppleva 225 års spännande militärhistoria i Ystad. Vi fick följa med på en visning av museet och stifta bekantskap med den militära verksamheten och dess betydelse för stadens och bygdens utveckling från 1773 till 1997. Under vandringen genom museet fick vi många inblickar i samverkan mellan det militära och det civila samhället. Vi fick också veta mycket om de husarer, dragoner, infanterister, pansarsoldater och luftvärnssoldater som verkat i staden. De förnämliga modelljärnvägarna som visade hur Ystad sett ut i "järnvägsperspektiv" väckte stort intresse.

Som avslutning berättade Emil Sjörup den intressanta historien om den emblematiska och gigantiska tavlan "Skånska dragoner rider till bad" (5 x 10 meter), målad 1906 av den danska målare Oscar Mathiessen, dess tillkomst och hur den kom till Ystad. 

Vi vill gärna framföra ett stort och välförtjänt tack till våra duktiga museiguider. Det var ett besök som gav mersmak och vi var nog många som tänkte att hit ska vi komma tillbaka.

 Ystads Militärmuseum invigdes i sin nuvarande form långfredagen den 13 (!) april 2001
av kommunstyrelsens ordförande Thomas Lantz och den siste chefen för Lv4, överste Gunnar Jansson. 

I f.d. intendenturförrådet och tidigare 4.skvadronens stall hade då samlats föremål från drygt 220 års fast militär
närvaro i staden. Det är alla aspekter på denna långa militära närvaro i Ystad som museet skall spegla.

Huvuddelarna av samlingarna kom inledningsvis från Lv4 Regementsmuseum, det sista militära förbandet i Ystad.
Eftersom luftvärnsmuseet hade materiel, som krävde stort utrymme såsom luftvärnskanoner, radarstationer,
strålkastare och centralsikte, fanns det inte plats för allt detta i nuvarande militärmuseum. En hel del
av denna materiel har skickats till Lv6 i Halmstad, där ett nytt luftvärnsmuseum nu finns. Vidare ingick
den s.k. Dragonsamlingen, som bevarades efter nedläggningen av K6. Efterhand har kompletteringar skett
med visst material från husartiden och I7/P7-tiden. I det förstnämnda fallet följde de flesta föremål med
husarernas flytt till Malmö och förvaras nu i Malmö museers förråd och i det andra fallet finns det mesta
av Södra Skåningarnas samlingar i P7-museum på Revingehed.

På invigningsdagen kunde besökare åter beskåda målningen ”Skånska dragoner rida till bad” (10 x 5 m !),
målad 1906 av den danske konstnären Oscar Matthiesen. Man kan säga att tavlan äntligen funnit sin rätta
plats i hjärtat av den gamla dragonkasernen efter att ha legathoprullad i kommunens förråd och dessförinnan
hängt på nuvarande Ystad Konstmuseum.

Ystads Militärmuseum leds av en stiftelse med representanter för Försvaret, Kommunen, Regionen och
Lv4 Kamratförening. år 2003 bildades föreningen ”Ystads Militärmusei Vänner”, som tagit över den
operativa driften av museet. Föreningen avvecklades 2014.
 

Tidslinje för Ystad Garnison.

Beskrivning av Ystad Garnisons militära historia. 

1715 Kung Carl XII bor i Ystad tiden 13 december 1715 till 16 februari 1716, efter hemkomsten från fångenskapen i Turkiet.
1772 En ryttatrupp ur Mörners Husarer kommer till Ystad.
1773 En skvadron ur Mörners Husarer förläggs till Ystad, (Livskvadronen).
1791 Ytterligare en förläggs i Ystad, (af Sandebergs skvadron).
1811 Bondeupproret har spritt sig till ystadtrakten.
1813 Husarkasernen vid S:t Östergatan byggs. Övningsområde var Tingshustomten, området mellan kasernen och järnvägen. Ett exercisfält öster om Revhusen, ”Sanden” var också avdelat.
1822 Fick namnet. Kronprinsens Husarregemente. Kronprins Oskar (I) var chef.
1839 Ridhus byggs på Ridhustomten direkt i anslutning till kasernen.
1882 Husarerna K7 flyttas till Malmö och Dragonregementet K6 förläggs i Ystad.
1889 Kapten Elis Nilsson föreslår i stadsfullmäktige att staden skall erbjuda Kronan ett bidrag till etablering av ett större område.
1892 Enligt 1892-års härordning ställdes krav på kaserner och övningsområden. Regementsetablissemanget påbörjades.
1894-05-01 Konseljbeslut på att regionala skolor och expedition skall förläggas till Ystad.
1895 Elis Nilsson fick Drätselkammaren att fastställa markområde och bidrag till byggandet med 300 000 kr.
1897 Regementsetablissemanget invigs.  K6 1.bataljon börjar flytta in 1 november.
1901 Indelningsverket avskaffas.
Värnplikten införs med ”beväring” i 12 år och därefter 8 år i ”landstormen”.
1906 2.bataljonens stall med förläggning på vindarna påbörjas..
1916 Regementsetablissemanget är färdigbyggt. K6 har nu 10 skvadroner.
1922 Husarkasernen vid S:t Östergatan rivs.
1925 Härordningsbeslut. Dragonregementet K6 avvecklas och ingick i K2 Helsingborg/Berga och Infanteriregementet I7 flyttar in.
1938-1945 Per Albin-linjen byggs utefter skånska kusten.
1941 Halva I7 flyttas till Revinge..
1963 Infanteriregementet I7 omnamnas till Pansarregementet P7.
1976 Malmö försvarsområdesstab flyttar till Ystad och blir P7/Fo 11.
1974 Husarkasernens sista rest, ridhuset vid vid Stallgatan rivs.
1982 Pansarregementet P7 flyttar till Revinge och Luftvärnsregementet Lv4 flyttar in.
1994 Lv 4 blir Luftvärnskår igen. (Blev Regemente 1962).
1997-12-31 Luftvärnskåren Lv4 och P7/Fo 11 avvecklas. Området och kasernerna övertas av Wassallen och lämnas till försäljning.